?

Log in

pagod. - green-light. [entries|archive|friends|userinfo]
idge

[ my life | mendiology ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

pagod. [Sep. 15th, 2006|09:34 pm]
idge
pagod na pagod na ako.
pagod na pagod na ang katawan ko.
pero di parin ako sumusuko.
kahit ayaw na ng katawan ko, tuloy parin.
idaan na lang sa smile ang pagkapagod.
mabuti nga't andyan ang aking mga kaibigan parati - pampatanggal PAGOD.

PERO PAGOD NA PAGOD NA TALAGA AKO.
PERO AYOKO SUMUKO.
PERO PAGOD NA TALAGA AKO. 
):
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: twistedndvaino7
2006-09-21 10:42 am (UTC)
heya idge,! demi hirr.. i added ya 0Lready,!
(Reply) (Thread)